Algemene Voorwaarden PNO Academie

Rijswijk, 1 December 2021

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

Geautoriseerde Gebruiker(s): de natuurlijke persoon die gebruik maakt van het PNO Academie portaal;

Gebruiker: de Klant en/of de Geautoriseerde Gebruiker(s);

Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden PNO Academie portaal ;

Klant: de opdrachtgever met wie PNO een overeenkomst van opdracht is aangegaan in het kader waarvan door PNO de mogelijkheid wordt geboden om Geautoriseerde Gebruiker(s) namens de Klant gebruik te laten maken van het PNO Academie portaal ;

PNO Academie portaal: het door PNO in standgehouden internetportaal;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen PNO en een Klant waarin naar deze Gebruikersvoorwaarden wordt verwezen;

PNO: PNO Consultants B.V.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze Gebruikersvoorwaarden gelden bij ieder gebruik van het PNO Academie portaal. Door gebruik te maken van het PNO Academie portaal verklaart de Gebruiker gebonden te zijn aan deze Gebruikersvoorwaarden. De Gebruikersvoorwaarden gelden hoofdelijk voor iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van het PNO Academie portaal en voor de Klant. Dit betekent dat Klant jegens PNO hoofdelijk verbonden is voor het handelen en nalaten van de Geautoriseerde Gebruiker(s).

2.2 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn in de verhouding tussen PNO en de Klant een aanvulling op de Overeenkomst en de daarin genoemde algemene voorwaarden tussen PNO en de Klant. De Gebruikersvoorwaarden hebben specifiek betrekking op het gebruik van het PNO Academie portaal. Indien en voorzover sprake is van strijdigheid prevaleert tussen Klant en PNO het bepaalde in de Overeenkomst en algemene voorwaarden.

2.3 Als een bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden ongeldig is, in strijd met de wet of rechtens niet afdwingbaar, laat dit de geldigheid van enig andere bepaling van de Gebruikersvoorwaarden onverlet. Een dergelijke ongeldige of niet afdwingbare bepaling zal in dat geval worden vervangen of worden geacht te zijn vervangen door een rechtsgeldige bepaling waarvan de interpretatie de strekking van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.4 Deze Gebruikersvoorwaarden kunnen door PNO op elk moment worden aangepast. Steeds geldt de versie die van toepassing is op het moment van inloggen door een Gebruiker.

2.5 Gebruik van het PNO Academie portaal zonder toestemming van PNO is nadrukkelijk niet toegestaan.

Artikel 3. Toegang tot het Klantenportaal, Registratie en gebruikersaccount

3.1 Om toegang te krijgen tot het PNO Academie portaal moet een Gebruiker zich eerst registreren op de door PNO voorgeschreven wijze en een gebruikersaccount aanmaken. De Gebruiker moet aan het door de Gebruiker ingevoerde emailadres een wachtwoord toekennen dat aan de vereiste veiligheidscriteria voldoet. Verder moet de Gebruiker instemmen met deze Gebruikersvoorwaarden.

3.2 Als de Gebruiker diens wachtwoord vergeet, kan de Gebruiker een nieuw wachtwoord aanvragen door diens e-mailadres en de door PNO verzochte gegevens in te voeren. Het nieuwe wachtwoord wordt de Gebruiker toegezonden op het aan het gebruikersaccount gekoppelde e-mailadres.

3.3 Als de Gebruiker weet of vermoedt dat de gebruikersnaam en/of het wachtwoord bekend kan zijn bij een ander moet de Gebruiker het wachtwoord wijzigen en moet de Gebruiker PNO hiervan meteen op de hoogte stellen.
3.4 De Gebruiker is gehouden om de middels het PNO Academie portaal verstrekte informatie en ingevoerde gegevens steeds op volledigheid en juistheid te controleren en te actualiseren.

3.5 Klant en Geautoriseerde Gebruiker garanderen ieder voor zich dat de Geautoriseerde Gebruiker bevoegd is om op het PNO Academie portaal namens de Klant te handelen. PNO wijst de Gebruiker er nadrukkelijk op dat de succesvolle invoer van de aan het gebruikersaccount gekoppelde combinatie van e-mailadres en wachtwoord geldt als legitimatie voor alle (rechts)handelingen die door PNO naar aanleiding van het gebruik van het PNO Academie portaal worden verricht. PNO mag er vanuit gaan dat via het PNO Academie portaal afgelegde of ontvangen wilsverklaringen en verrichte handelingen en verstrekte gegevens worden gedaan namens de Klant.

3.6 PNO is niet gehouden om een Gebruiker toe te laten tot het PNO Academie portaal. PNO heeft het recht om een Gebruiker om haar moverende redenen op ieder moment de toegang tot het PNO Academie portaal te ontzeggen en/of verdere toegang te blokkeren.

3.7 PNO garandeert niet dat het PNO Academie portaal steeds beschikbaar en toegankelijk is. PNO behoudt zich het recht voor om het ter beschikking stellen van het PNO Academie portaal om haar moverende redenen te onderbreken, als bijvoorbeeld sprake is van virusaanvallen, veiligheidslekken, de koppeling van de Gebruiker tot de infrastructuur problemen veroorzaakt of in geval van andere situaties die gevaar (kunnen) opleveren voor het PNO Academie portaal of vanwege onderhoud of om andere PNO moverende redenen, een en ander ter beoordeling van PNO en onverminderd enig ander recht van PNO.

3.8 Gebruiker dient zelf te zorgen voor een juiste (web)browser en goede internetverbinding.

Artikel 4. Gebruik van de functionaliteiten van het PNO Academie portaal

4.1 Het door PNO aan een Gebruiker verstrekte recht om gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten van het PNO Academie portaal is persoonlijk. De Gebruiker staat ervoor in dat hij zijn gebruikersgegevens niet aan anderen kenbaar zal maken of ter beschikking zal stellen.

4.2 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het PNO Academie portaal berusten bij PNO en/of haar toeleveranciers en blijven bij PNO en/of haar toeleveranciers berusten. Door PNO wordt er uitsluitend een tijdelijk en niet exclusief gebruiksrecht verschaft waarmee door de Gebruiker gebruik kan worden gemaakt van functionaliteiten van het PNO Academie portaal. PNO bepaalt wie het PNO Academie portaal gebruikt en voor welke duur. Er bestaat voor de Gebruiker geen afdwingbaar recht tot het gebruik. Het gebruik van het PNO Academie portaal kan op ieder moment door PNO met onmiddellijke ingang worden opgezegd.

4.3 Het gebruik van het PNO Academie portaal zal voor geen ander doel gebruikt worden dan waarvoor door PNO toegang is verleend.

4.4 Gebruik van het PNO Academie portaal geschiedt geheel voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.

4.5 De Gebruiker zal auteursrechtelijk beschermde werken, zoals modellen of formulieren niet kopiëren, vermenigvuldigen, (sub)licentieren of exploiteren, zonder toestemming van PNO. Het is de Gebruiker verboden om documenten die PNO aan de Gebruiker ter beschikking stelt te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, of aan derden ter hand te stellen, behoudens toestemming van PNO.

4.6 Het is de Gebruiker niet toegestaan het PNO Academie portaal te gebruiken voor het plaatsen, verveelvoudigen, verspreiden of openbaar maken van gegevens of informatie die in strijd zijn met de wet, of goede zeden, of die op onrechtmatige wijze verkregen zijn, of zodanig dat hij daarmee inbreuk maakt op rechten van derden, zoals intellectuele eigendomsrechten.

4.7 PNO is niet gehouden tot dataherstel. In geval van verminking of het verloren gaan van gegevens zal PNO niet verplicht zijn om een back-up beschikbaar te stellen.

Artikel 5 Beveiligingsmaatregelen

5.1 PNO zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het PNO Academie portaal en de gegevens in het PNO Academie portaal te beveiligen.

5.2 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een juist gebruik en de beveiliging van zijn/haar hardware, software en de inloggegevens waarmee toegang wordt verkregen tot het PNO Academie portaal. Als de Gebruiker ermee bekend is dat de beveiliging niet voldoet, zal de Gebruiker PNO hiervan direct telefonisch en schriftelijk (ook per e-mail) op de hoogte stellen.

5.3 De Gebruiker dient gebruik te maken van deugdelijke antivirusprogrammatuur vóór en tijdens gebruikmaking van het PNO Academie portaal , en/of anderszins voldoende beschermende beveiligingsmaatregelen te nemen. Verder dient de Gebruiker geen gebruik te maken van het PNO Academie portaal in ongecontroleerde omgevingen (zoals internetcafés of andere openbare ruimten).

Artikel 6. Aansprakelijkheid PNO en aansprakelijkheid Klant

6.1 PNO is ten opzichte van een Gebruiker slechts aansprakelijk als sprake is van een toerekenbaar tekortschieten van PNO waarbij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van PNO. Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van PNO nadrukkelijk uitgesloten.

6.2 Iedere aansprakelijkheid van PNO voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan gevolgschade, winstderving, omzetderving, reputatieschade, verminderde goodwill, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vertragingsschade, schade als gevolg van aanspraken van derden, verminking, vernietiging of verlies van gegevens, materialen of software van derden.

6.3 Indien en voorzover er gelet op het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2 enige aansprakelijkheid zou resteren, is iedere aansprakelijkheid van PNO gemaximeerd tot maximaal het bedrag dat door de aansprakelijkheid-sverzekeraar wordt uitgekeerd en, indien om wat voor reden dan ook er geen uitkering plaatsvind tot maximaal een bedrag van EUR 500,- per geval met een gezamenlijk maximum van EUR 1.500,- per kalenderjaar.

6.4 Het niet uitoefenen van enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel jegens PNO leidt tot verval van een vordering op PNO door het enkele verloop van 3 maanden na het ontstaan van de vordering.

6.5 Klant en Geautoriseerde Gebruiker vrijwaren PNO op eerste verzoek van PNO tegen eventuele claims van derden jegens PNO in verband met of voortvloeiende uit het gebruik door Gebruiker van het PNO Academie portaal.

Artikel 7. Beëindiging gebruik Klantenportaal

7.1 Er bestaat jegens PNO geen aanspraak op het gebruik van een bepaalde dienst of functie van het PNO Academie portaal. PNO behoudt zich het recht voor om de omvang van de op het PNO Academie portaal aangeboden functies en diensten te allen tijde uit te breiden of te beperken of bepaalde functies of diensten geheel te staken.

7.2 PNO heeft het recht omop ieder moment het beschikbaar stellen van het PNO Academie portaal te beëindigen. In ieder geval zal het Gebruiker niet meer zijn toegestaan om gebruik te maken van het PNO Acaemie portaal zodra de Overeenkomst tussen PNO en Klant eindigt en er tussen PNO en Klant geen nieuwe overeenkomst wordt aangegaan waarin de mogelijkheid wordt geboden om gebruik te maken van het PNO Academie portaal.

Artikel 8. Verwerking persoonsgegevens

8.1 Indien en voorzover er sprake is van de verwerking van persoonsgegevens geldt het bepaalde in het Privacy Statement dat is te raadplegen middels de volgende hyperlink https://www.pnoconsultants.com/nl/privacy-statement.

Artikel 9. Overige

9.1 Rechten van PNO onder deze Gebruikersvoorwaarden omvatten tevens rechten van eventuele rechtsopvolgers van PNO onder algemene of bijzondere titel, waarop door deze rechtsopvolgers in voorkomen geval een beroep kan worden gedaan.

9.2 PNO kan voor het ter beschikking stellen van het PNO Academie portaal derde partijen inschakelen. Als en voor zover een door PNO ingeschakelde derde toegang nodig heeft tot het PNO Academie portaal en eventuele gegevens van de Gebruiker, stemt de Gebruiker in met de eventuele verwerking van diens gegevens. De Gebruiker geeft hierbij, op voorhand, toestemming aan PNO en voornoemde door PNO betrokken derde(n) tot de verwerking van alle verstrekte gegevens.

9.3 Op deze Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen PNO gevestigd is, dan wel naar keuze van PNO, aan de op grond van de wet relatief bevoegde rechter.

PNO Consultants B.V. | Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 15 | 2289 DC Rijswijk | Nederland | +31 (0)88 838 1381, www.pnoconsultants.com/nl | btw-nummer NL8540.93.874.B01 | KVK-nummer 60864338 | IBAN NL67 RABO 0308 9198 90

Laatste check door DPO, 1 December 2021